Bóng cao áp Philips Metal Halide MHN-TD 70W/150W RX7s

Giá bán: 210.000
Thị trường: 264.000(-20%)