Bóng cao áp Philips Metal Halide MHN-TD 250W 842 FC2

Giá bán: 775.000
Thị trường: 1.107.000(-30%)